سامانه نوپا

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

سامانه علم سنجی دانشگاه ها

  سامانه معرفی مجلات نامعتبر وجعلی

 سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه های پزشکی (مداد)

  بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی