ریاست شوراء:

جناب دکتر دیده دار PHD قارچ شناسی 

اعضاء شوراء:

1- جناب دکتر بخشش PHD فیزیولوژی 

2- جناب دکتر عروجی PHD آموزش بهداشت 

3- جناب  آقای مومنی کارشناسی ارشد پرستاری 

4- جناب آقای غفاری کارشناسی ارشد هماتولوژی 

5- خانم قاسم زاده کارشناسی ارشد  علوم تشریح