درخواست امتیاز کتاب ها

  •  برای درخواست امتیاز کتب چاپ شده ارائه نامه درخواست از سوی یکی از نویسندگان، مدیر گروه یا معاونت پژوهشی مربوطه به همراه ارائه یک نسخه از اصل کتاب ضروری است.
  •  امتیاز کتب توسط کمیته های شورای انتشارات به این ترتیب منظور می گردد؛ کتب ترجمه‌ای حداکثر 3 امتیاز، کتب گردآوری حداکثر 10 امتیاز و کتب تالیفی حداکثر 15 امتیاز.
  •  در مرحله تعیین امتیاز کتاب باید چاپ شده باشد و ارائه پرینت یا CD مورد قبول نمی باشد.
  •  بعد از تعیین امتیاز توسط شورای انتشارات گواهی امتیاز تخصیص یافته برای کل کتاب صادر می شود.
  •  شورای انتشارات معاونت پژوهشی تنها مسئول تخصیص امتیاز کلی کتاب است و تقسیم امتیاز بین نویسندگان و سایر جزئیات توسط هیات های محترم ممیزه انجام می گیرد.