آدرس دانشگاه :  خمین بلوار قدس معاونت آموزش ، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین - 58573-38818

ایمیل آکادمیک : pub@khomeinums.aC.ir

تلفن :   4-08646221533    داخلی 118       

نمابر  : 08646226007