نحوه تنظیم منابع فارسی

 • مقالات

در مورد مقالات، به ترتیب باید نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده بصورت مخفف (حرف اول با ذکر نقطه)، تاریخ انتشار مقاله در داخل پرانتز، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و بعد از ویرگول، اولین و آخرین صفحات مقاله ذکر شوند.

 • مقاله فارسی با یک نویسنده:
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.
 • مقاله فارسی با دو نویسنده:
 1.  نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.
 • مقاله فارسی با سه نویسنده و یا بیشتر:
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.

 

 • کتاب تألیفی
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.
 2. نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.
 3. نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.

 

 • کتاب ترجمه
 1.  نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب (ترجمه). ناشر. تعداد صفحات.
 •  فصلی از یک کتاب
 1.  نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان فصل. در نام (حرف اول) و نام خانوادگی گردآورنده (گان)، عنوان کتاب (اولین و آخرین صفحه فصل). ناشر.
 • مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات همایش­ها، کنگره­ها و سمینارها
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. نام همایش. تاریخ برگزاری، مکان برگزاری همایش (شهر)، کشور. اولین و آخرین صفحه.

 

 • پایان­نامه / رساله
 1.  نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان تحقیق. پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری. دانشکده، دانشگاه.

 

نحوه تنظیم منابع انگلیسی

 • دو یا چند تحقیق منتشر شده از یک محقق در یک سال

Sefc, K. M., Regner, F., Glِossl, J. & Steinkellner, H. (1998a). Genotyping of grapevine and rootstock cultivars using microsatellite markers. Vitis, 37, 15–20.

Sefc, K. M., Guggenberger, S., Regner, F., Lexer, C., Glِossl, J. & Steinkellner, H. (1998b). Genetic analysis of grape berries and raisins using microsatellite markers. Vitis, 37, 123–125.

 • نمونه تنظیم کتاب‌ها (با ویرایش‌های بعدی و سه نگارنده)

Hartmann, H. T., Kester, D. E., Davies, F. T. & Geneve, J. R. L. (2008). Plant propagation: principles and practices (7th ed.). Pearson Prentice Hall. Pp.

 

 • نمونه تنظیم یک مقاله یا یک فصل در یک کتاب ویراسته (Edited book)

Owens, C. L. (2008). Grapes. In: J. F. Hancock (Ed), Temperate fruit crop breeding: germplasm to genomics. (pp.197-234.). Springer Science.

 

 • نمونه تنظیم یک مقاله از یک مجله با شماره صفحه مستقل در هر شماره

Zhang, X. Z. & Ervin. E. H. (2004). Cytokinin-containing seaweed and humic acid extracts associated with creeping bentgrass leaf cytokinins and drought resistance. Crop Science, 44, 1737- 1745.

 • نمونه تنظیم یک مقاله در مجله On-line

Finn, C. E., Swartz, H. J., Moore, P. P., Ballington, J. R. & Kempler, C. (2002). Breeders experience with Rubus species. Retrieved May 10, 2009, from http://www.ars-grin.gov/cor/rubus/rubus.uses.html

 • نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site) یک دانشگاه یا اداره دولتی همراه با نام نگارنده

Hummer, K. (2006). Ribes genetic resources. Retrieved May, 15, 2009, National Clonal Germplasm Repository, Corvallis, Oregan, from www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=11353.

 

 • نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site) یک دانشگاه یا اداره دولتی بدون نام نگارنده

Food and Agriculture Organization. (2000). Biodiversity: Agricultural biodiversity in FAO. Retrieved January 12, 2009, from http://www.fao.org/biodiversity.

 

 • نمونه تنظیم سند یک نرم افزار

Project scheduler 9000 [computer software]. (2001). Orlando, Fl: Scitor.

 

 • نمونه تنظیم سند یک رساله‌ دکتری

El-Dengawy, E. F. A. (1997). Physiological and biochemical studies on seeds dormancy and germination process in deciduous fruit trees. Ph.D. Thesis. Faculty of Agriculture, Mansoura University, Egypt.

 

 • نمونه تنظیم یک سند از یک کنفرانس

Mohammadi, A., Rafiee, S., Keyhani, A. & Emam-Djomeh, Z. (2008). Mathematical modeling of drying characteristics of kiwifruit slice (cv. Hayward). In: Proceedings of 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 Oct., Akdeniz University, Antalya, Turkey, pp. 853-858.

 • نمونه تنظیم یک سند از یک گزارش

Bailey, J. S. & French, A. P. (1941). The genetic composition of peaches. (Annual Report 1940:91). Agricultural Experiment Station Bulletin. 378.