شرایط پذیرش اولیه کتب ارسالی جهت درج لوگو (آرم) دانشگاه

     کتب تالیفی:

  •   ارائه یک نسخه از کتاب به همراه درخواست از طرف صاحب اثر
  •  ارسال کتاب جهت داوری
  • جمع آوری نظر داور و در صورت نیاز انعکاس به صاحب اثر جهت اعمال نظر داور
  • اخذ تصمیم نهایی در خصوص صدور مجوز آرم بر مبنای نظر داور

 

در خصوص کتب ترجمهای لطفا موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

 

  • اجازه رسمی برای ترجمه از صاحب امتیاز کتاب.

  * نکته  مهم : طبق مصوبه ی شورای انتشارات دانشگاه در صورت عدم ارائه این مجوزهیچ گونه اقدامی برای کتاب های ترجمه شده صورت نخواهد گرفت.

 

  • کتب ترجمه شده از آخرین چاپ و روز آمد باشد (Up to Date).
  • در کتب ترجمه شده اصل کتاب یا فصول ترجمه شده ارائه شود.
  • ‌مترجمین کتب فقط پس از ترجمه کامل کتاب می توانند آن را ارائه نمایند.